ARENGUKAVA EESMÄRK

“Ehitusmaavarade kasutamise riiklik arengukava 2011–2020” (edaspidi Ehitusmaavarade arengukava) koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi põhiseaduse §-st 5, mille järgi Eesti loodusvarad ja loodusressursid on rahvuslik rikkus ning neid tuleb kasutada säästlikult.

Ehitusmaavarade arengukava on maapõuealane strateegiline dokument, mille eesmärk on määratleda riigi huvi ja selle alusel lahendada ehitusmaavarade kaevandamise ning kasutamisega seotud vastuolud ja probleemid, kindlustades järjepideva varustatuse nimetatud ehitustoormega.

Ehitusmaavaradest lähtudes on riigi huvi defineeritud järgmiselt:
• tagada tarbijate, eelkõige riigi infrastruktuuri ehitusobjektide nõuetekohane ja majanduslikult optimaalne varustamine kvaliteetsete ehitusmaavaradega
• luua tingimused kaevandamise ja kasutamise tehnoloogia igakülgseks arenguks, võttes tarvitusele kõik meetmed ehitusmaavarade ratsionaalseks kasutamiseks ning maavara ja keskkonna kaitsmiseks.

Vabariigi Valitsus kiitis Ehitusmaavarade arengukava heaks 10. märtsil 2011 ning see on avalikkusele kättesaadav Keskkonnaministeeriumi veebilehelt http://www.envir.ee/ehitusmaavarad

Ehitusmaavarade arengukava koostati kuni aastani 2020 ja see käsitleb kogu Eestis paikneva lubjakivi, dolokivi, kristalliinse ehituskivi, liiva, kruusa ja savi kaevandamist ning kasutamist.

Ehitusmaavarade arengukava ülesanne on märkida maavara kaevandamise olulise keskkonnamõju vähendamise võimalused, toetudes Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruandes tehtud ettepanekutele (arengukava Lisa 6) ning soodustada kaevandamise tehnoloogiaalast arendustegevust ja innovatsiooni. Kuna ehitusmaavarade, eelkõige lubja- ja dolokivi puudus on hakanud viimastel aastatel järjest enam takistama Eesti majanduse arengut, on arengukavasse märgitud meede ehitusmaavarade kaevandamisvajaduse ning omavalitsuste ja elanikkonna kaevandamisvastase hoiaku vahelise vastuolu leevendamiseks.

Ehitusmaavarade arengukava eelnõu koosneb sissejuhatusest, viiest peatükist, kokkuvõttest ja kuuest lisast.