Eesti maavaravarude koondbilansside andmetel kaevandati aastatel 2004 – 2010 keskmiselt 2901 tuhat m3 paekivi aastas (minimaalne kaevandamiskogus oli 1542.4 tuhat m3 aastal 2010 ja maksimaalne – 3923.2 tuhat m3 aastal 2007). Seejuures kaevandati aastas lubjakivi 3 – 6 korda rohkem võrreldes dolokivi kogustega. Kui lubjakivi kaevandamise puhul on jälgitav aastatel 2004 – 2007 toimunud tootmismahtude kasv, millele järgnes senini kestev tootmise langus, siis dolokivi kaevandusmahud on püsinud stabiilsena.
Lubjakivi ja dolokivi kaevandamismahud (tuhat m3) aastatel 2004 – 2010.
Alus: Maavaravarude koondbilansid 2004 – 2010.
Lubjakivi ja dolokivi kaevandati aastatel 2004 – 2010 kokku 9 maakonnas. Nagu ka varemalt, kaevandati kõige enam Harjumaal. Teisel kohal oli ajavahemikus 2004 – 2010 paekivi kaevandusmahtudelt Lääne-Virumaa (eelkõige tsemendilubjakivi kaevandamisega) ning kolmandal Jõgevamaa. Võrreldes aastal 2010 toimunud paekivi kaevandamist Eesti maakondade lõikes aastatel 2004 – 2008 toimunud kaevandamisega, on näha paekivi kaevandamise osatähtsuse olulist vähenemist Harjumaal ja Pärnumaal.