EHITUSLUBJAKIVI (0803):
Vaadeldes aastatel 2004 – 2010 toimunud ehituslubjakivi kaevandamise dünaamikat, on näha lubjakivi kaevandusmahtude kasv aastatel 2004 kuni 2007 ning sellele järgnev järsk langus 2010. aastaks. 2010. aastal toimus kaevandusmahtude pea kahekordne vähenemine võrreldes kaevandamisega tippaastatel 2007 – 2008.
Maakondadest kaevandati ehituslubjakivi kõige enam Harjumaal (2/3 kogu kaevandamismahust), järgnesid Lääne-Virumaa ja Jõgevamaa enam kui 10%-ga. 2009. aastal alustati ehituslubjakivi kaevandamist ka Suurkõrtsi karjääris Ida-Virumaal.
Lubjakivi ja dolokivi kaevandamismahud (tuhat m3) aastatel 2004 – 2010.
Alus: Maavaravarude koondbilansid 2004 – 2010.
TSEMENDILUBJAKIVI (0801):
Kaevandamise mahud on olnud suhteliselt suured, kuigi seda kivimit kaevandatakse ainult Aru-Lõuna karjääris, Lääne-Viru maakonnas, Kunda tsemenditehase tarbeks. Kaevandatud kogused jäid vaadeldaval perioodil 220 – 476 tuhande m
3 vahemikku, olles keskmiselt 369 tuhat m3 aastas.
TEHNOLOOGILINE LUBJAKIVI (0802):
Kaevandandati aastatel 2004 – 2010 neljas maakonnas. Peamiselt kaevandamine toimus AS Nordkalki poolt Karinu karjääris Järvamaal, kus kaevandatud kivimist toodeti Rakke lubjatehases lupja ja peenestatud kivimifraktsioone (fillereid). Aastatel 2004 – 2009 kaevandati tehnoloogilist lubjakivi ka Rummu lubjakivikarjääris Harjumaal ning Võhmuta karjääris Järvamaal. Väga väikestes aastakogustes (100 m
3) kaevandatakse seda kivimit AS Limexi poolt Tolmu karjääris Saaremaal, et toota käsitöönduslikult lupja. 2010. aastal toimus kaevandamine vaid Karinu ja Tolmu karjäärides.