ÜLEVAADE PAEKIVI VARUST EESTIS

Järgnev ülevaade on peamiselt koostatud OÜ Inseneribüroo Steiger poolt teostatud uurimistöö "Looduslike ehitusmaterjalide kasutamise riikliku arengukava 2010-2020 koostamiseks" (Tallinn, 2009) alusel.

Paekivi enamlevinud erimid on lubjakivi – CaCO3 ja dolokivi – CaMg(CO3)2. Ehituseks sobivat paekivi leidub enamikus Ordoviitsiumi ja Siluri lademeis, mis avanevad peaaegu kõikjal Põhja-, Lääne- ja Kesk-Eestis. Piiratud maa-aladel Kagu-Eestis (Tiirhänna, Marinova) ja Eesti lõunapoolseima Naha küla lähedal (Kalkahju) avanevad väikeses paksuses ka Ülem-Devoni aegsed paekihid.

Lubja- ja dolokivi ehk paekivi varu moodustab kogu Eesti ehitusmaavarade varust vastavalt 12% ja 5%.
Seisuga 31. detsember 2010 oli oli Eestis arvel 56 lubjakivi ja 31 dolokivi maardlat (maardla on geoloogiliste töödega uuritud ja ja piiritletud ning keskkonnaregistris arvele võetud maavara lasund).
Nagu nähtub paekivi maardlate paiknemise skeemilt (Lisa: Steiger, 2009), leidub lubja- ja dolokivi maardlaid enamikes Eesti maakondades. Varu ei ole arvel ainult Põlva, Tartu ja Valga maakondades ning suhteliselt väike varu on Hiiu, Viljandi ja Võru maakonnas.

Vastavalt maapõueseadusele on kõik keskkonnaregistri maardlate nimistusse kantud maardlad jaotatud üleriigilise ja kohaliku tähtsusega maardlateks.

Üleriigilise tähtsusega lubjakivimaardlaid on 9: Aavere, Harku, Karinu, Kunda, Nabala, Metsla, Vasalemma, Võhmuta ja Väo.

Üleriigilise tähtsusega dolokivi maardlaid on 6: Anelema, Hellamaa, Kaarma, Koonga, Kurevere ja Orgita-Haimre.

Vastavalt kasutusalale liigitatakse lubja- ja dolokivi järgmistesse kategooriatesse:
0801- tsemendilubjakivi, 0802 – tehnoloogiline lubjakivi, 0803 – ehituslubjakivi
0901 – tehnoloogiline dolokivi, 0902 – viimistlusdolokivi, 0903 – ehitusdolokivi, 0904 – täitedolokivi.
LUBJA- JA DOLOKIVI VARU (Ehitusmaavarade kasutamise riiklik arengukava 2011 – 2020, Lisa 1 alusel):
Lubjakivi ja dolokivi aktiivne tarbevaru ja reservvaru 31.12.2008 seisuga.
Lubja- ja dolokivi tarbevaru maakondade kaupa 31.12.2008 seisuga.
Lubja- ja dolokivi reservvaru maakondade kaupa 31.12.2008 seisuga.
Lubjakivi aktiivne tarbevaru ja reservvaru 31.12.2008 seisuga.
Dolokivi aktiivne tarbevaru ja reservvaru 31.12.2008 seisuga.